Mộng TL - Bá Vương Quyền
Mộng Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #g4444ff#b Tr ML
  68
  Võ Đang
  2
  #eecc005#Y#bGDragon
  49
  Thiên Long
  3
  LTThnh
  44
  Võ Đang
  4
  MnNHi
  37
  Nga My
  5
  #-08#e0000ffBO#eecc005#bSS
  31
  Thiên Long
  6
  #eff0009BO#eff0099SS#231
  30
  Thiên Long
  7
  #eff0099BO#eff0009SS#203
  22
  Thiên Long
  8
  TiuT
  20
  Tiêu Dao
  9
  MN
  18
  Nga My
  10
  Ly
  14
  Cái Bang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private